onsdag 14. mai 2014

Manipulerende belønningssystemer


Av Mari Pettersvold og Solveig Østrem
Programmer som PALS, ART, PMTO, Steg for steg og De utrolige årene bygger på en tenkning hvor barns atferd reguleres med straff og belønning. Vår erfaring er at denne tenkningen også står sentralt i mer “hjemmelagde” programmer eller systemer som benyttes for å gjøre barn mer prososiale. Skoler som deler ut is til klassen som går finest i 17. mai-toget, inngår i den samme trenden.

Å dele ut symbolske premier som klistremerker, diplom, pogs eller is for at barn skal gjøre som voksne vil, er manipulering av barn. En sak er at barns egne synspunkter ikke tillegges vekt. Slike belønningssystemer er basert på at det ikke stilles spørsmål ved voksnes rett til å bestemme hvordan barn bør handle. En annen sak er at selve belønningsideologien er dehumaniserende. Hvis man får premie for å være alminnelig grei, blir man samtidig ekskludert fra et menneskelig fellesskap der alle er forpliktet til å forholde seg til hverandre med respekt.

Et tredje problem er at barnet ikke vil forstå sammenhengen mellom handlingen og premien, rett og slett fordi dene er ulogisk. En mor i ART-kommunen Larvik forteller at datteren var blitt belønnet med pogs for å være stille i samlingsstunden, uten at idealet om å være stille var satt inn i noen sammenheng. Moren var ikke sikker på om datteren forsto at hun fikk den for at hun tok hensyn til de andre eller for at hun var stille. Det er en vesentlig forskjell. En annen jente i en barnehage i Vestfold hadde fått diplom for å ha deltatt i Steg for steg. Hun så ingen mening i diplomet, fordi hun ikke husket å ha deltatt og var derfor ikke interessert i å beholde det. Diplomet hun hadde fått for vågal innsats i akebakken, ville hun derimot beholde. Hun husket at hun hadde akt og hatt det morsomt, og hun visste at hun hadde prestert godt nok til å fortjene diplom.

Barnehagens pedagogiske arbeid skal ifølge barnehageloven skje i samarbeid og forståelse med hjemmet. Dette må også gjelde ved bruk av bestemte programmer. En barnehage kan ikke kreve at barn deltar i slike programmer uten at dette er avklart med foreldrene. Foreldre med barn i skolen kan med henvisning til opplæringslova § 2–3a kreve at eleven blir fritatt fra aktiviteter som de ut fra sine religiøse eller filosofiske overbevisninger opplever som støtende eller krenkende. Å be om fritak for det enkelte barnet, løser selvsagt ikke det egentlige problemet med manipulerende metoder, men det kan likevel være en nødvendig løsning dersom kritikk ikke fører til at praksis endres. Juridisk sett skal fritak ikke begrunnes, men det er sannsynlig at det kan kjennes nødvendig likevel.

Som et eksempel presenteres nedenfor et brev vi skrev til skolen der våre egne barn går. Vi kunne nøyd oss med å vise til opplæringsloven, men vi valgte å grunngi kravet. Det finnes mange barnehager og skoler som bør motta lignende skriv fra foreldre som ønsker et best mulig læringsmiljø for barna sine. Vi har skrevet mer om dette i boka Mestrer, mestrer ikke. Jakten på det normale barnet, brevet finner du på side 80. Vi skriver blant annet at fritak ble innvilget, og at det unektelig er et paradoks. Enten ble fritaksbrevet undertegnet med et skuldertrekk, eller så er skolen på kollisjonskurs med seg selv.


Reservasjon mot deltakelse i læringsmiljøtiltak basert på belønning og straff

Et godt og inkluderende læringsmiljø kan utvikles på flere måter. På NN skole har vi over lengre tid sett en utvikling mot at metodene som benyttes for å skape gode miljøer for læring er belønnings- og sanksjonssystemer som anmerkninger, prikker, gullkort, ukas positive elever, kosetime til elever uten prikker, is til beste klasse i 17.maitog og lignende. Tilbakeholdelse av goder har vært brukt som straff for regelbrudd både overfor enkeltelever og hele klasser. 

I skolens historie finnes det utallige eksempler på hvor ødeleggende det er for barn å bli møtt med en pedagogikk der belønning og straff er styrende. Enten sanksjoner rammer individuelt eller kollektivt går de utover fellesskapet og lojaliteten elever imellom.  Jeg/vi støtter ikke tiltak som innebærer at samhandling mellom elever og lærere baseres på atferdspedagogiske belønningssystemer. Jeg/vi aksepterer heller ikke at tiltakene eventuelt begrunnes med at de ”virker” så lenge metodene er grunnleggende udemokratiske, uetiske og urettferdige. 

Å premiere barn for å være greie med klassekamerater og lærere bryter med hva vi som foreldre legger vekt på i vår oppdragelse. Skolens mandat er avledet av foreldrenes primære ansvar for barnas oppdragelse. Ifølge formålsparagrafen skal skolen møte elevene med tillit og respekt og fremme danning og lærelyst. Jeg/vi ønsker en skole med profesjonelle lærere og en pedagogikk som er i samsvar med dette formålet. Som en konsekvens av dette ønsket ber jeg/vi om at .........(elevens navn)ikke skal delta i skolens ulike belønnings- og sanksjonssystemer for ønsket atferd.

Med hilsen
.....................     

Dato og sted:
.....................
Bloggen kan følges fra vår Facebook-side, HER.