søndag 24. august 2014

Massiv kritikk av AgderprosjektetAv Mari Pettersvold og Solveig Østrem


Agderprosjektet, som er finansiert med 42 millioner kroner, har helt fra begynnelsen vært omdiskutert. Nå er kritikken massiv, den kommer fra ulike faglige hold, og den retter seg mot alle de forskjellige sidene av prosjektet.

Kritikken var velkjent allerede før prosjektet ble tildelt midler fra Norges forskningsråd.
I en kronikk i Klassekampen 20. februar uttalte nestleder i Utdanningsforbundet i Steffen Handal seg kritisk til det synet på læring prosjektet er basert på. Han mener prosjektlederne Mari Rege og Ingunn Størksen med sine uttalelser i samme avis, undervurderer barnehagelærernes kunnskap.

«De mener at barn lærer for lite i barnehagen. Selv ønsker de seg en barnehage hvor de ansatte styrer læringsaktivitetene etter konkrete mål for læringsutbyttet. I sin iver etter å fortelle hvordan barn lærer best, undervurderer dessverre forskerne barnehagen som en allerede velfungerende og god institusjon for læring. De karakteriserer barnehagelærere som lite interessert i læringsinnholdet i barnehagen, og de antyder at personalet ikke «griper inn og veileder barn i aggressive og konfliktfylte situasjoner», og at «barns medvirkning har tatt overhånd». Disse påstandene er heldigvis feil. Vi kan nok være enige om at det trengs mer kompetanseutvikling og flere barnehagelærere i barnehagesektoren, men utvikling av barnehagen må skje på barnehagepedagogikkens – og på barns – premisser.» 

Agderprosjektet legger opp et to-timers læringsopplegg fire dager i uka for alle femåringene som skal knyttes til konkrete læringsmål for barna. Handal er en de mange som har påpekt at dette er i strid med lovverket for barnehagen. De samme innvendingene kom fra førskolelærer Hilde Tellefsen i et innlegg i Fædrelandsvennen 12. februar. Hun mener dessuten at prosjektet er «i utakt med all kunnskap om hvordan små barn lærer og skaper mening i tilværelsen». Tellefsen viser blant annet til den danske utviklingspsykologen Dion Sommer som har sammenlignet undersøkt en rekke studier om tidlig læring:

«Hovedkonklusjonen er at det å lære små barn akademiske ferdigheter på et tidlig tidspunkt, ikke har noen effekt på lengre sikt. Forskning viser at barn som får en strukturert og skolerettet opplæring gjerne har økt fremgang i barnehagen, men de klarer seg dårligere på skolen både med tanke på sosial kompetanse, faglig motivasjon og interesse for å lære.»

I tillegg at Agderprosjektet er problematisk ut fra juridiske og barnehagefaglige perspektiver, har det kommet alvorlige innvendinger mot prosjektets forskningsmetodiske design fra Birte Simonsen, Dag Øystein Nome og Ingeborg Eidsvåg Fredwall ved Universitetet i Agder.
Det siste utspillet om Agderprosjektet kommer fra førskolelærer Eivor Evenrud. Hun avdekker i et innlegg på sin blogg den nære forbindelsen mellom Agderprosjektet og et ideal om «selvregulering». Selvregulering står sentralt i Ingunn Størksens forskning og i "SKOLEKLAR"- prosjektet ledet av Størksen. I et blogginnlegg skriver Evenrud skriver blant annet følgende:

««Vi er på vei inn i kunnskapssamfunnet,» gjentas stadig av forskere og politikere innenfor barn- og oppvekstsektoren.
FINNUT, programmet som Agderprosjektet har fått millionstøtte av, ønsker forskning som fører til innovasjon i barnehage og skole. Programmet skal også gi politikere viktig kunnskap for å kunne forme utdanningssystemet videre. Forskerne selv har mål om å delta på internasjonale forskerkonferanser, som f.eks.Horizon 2020.
Det er fint det. Vi trenger forskning. Men trenger vi at fire- og femåringer presses inn i en mal og konstruert oppfatning av at det er likhetstegn mellom å ta en mastergrad og å lykkes?
Hva er vi så redde for at disse barna skal finne på hvis vi voksne tar et skritt tilbake og lar barna selv få delta mer i organiseringen av innholdet i hverdagen sin?»

Vi anbefaler å lese hele innlegget på Eivor Evenruds blogg.

Du finner innlegget HER.Bloggen Mestrer, mestrer ikke kan følges fra vår Facebook-side, HER.