tirsdag 12. januar 2016

Barnehagelærer med masterutdanning – hva så?

 

Av Mari Pettersvold og Solveig Østrem
Politikerne er opptatt av grunnskolelæreres kompetanse og prioriterer å gjøre utdanningen femårig. For barnehagelærere finnes ingen tilsvarende politiske ambisjoner. Dette til tross for at NOKUT i sin evaluering av førskolelærerutdanningen (2010) foreslo å styrke utdanningen og på sikt gjøre den femåring. «Komiteen ser ikke noen grunn til å stille lavere krav til pedagoger som skal arbeide med de yngste barna enn til de som er større, selv om innholdet i utdanningen må bli et annet», heter det i NOKUT-rapporten (s. 101). Også Følgegruppa for barnehagelærerutdanning er opptatt av at det må legges bedre til rette for at barnehagelærere kan ta masterutdanning. Institusjoner som ikke tilbyr masterutdanning som bygger videre på barnehagelærerutdanningen, bør snarest sette i gang en prosess med sikte på å utvikle slike mastergrader. «For den vidare utvikinga av kvaliteten i barnehagelærarutdanninga er dette eit kritisk viktig område», (s. 66) skriver følgegruppa i rapporten som ble lagt fram i september 2015. I Kunnskapsdepartementets Kompetanse for framtidens barnehage. Strategi for kompetanse og rekruttering 2014 – 2020 er utdanning på masternivå trukket fram som et av flere kompetanseutviklingstiltak i sektoren.

Det er med andre ord bred enighet om at det er behov for mer kompetanse i sektoren. Likevel er det relativt få barnehagelærere som tar masterutdanning. Dette skyldes blant annet at kommunene i for liten grad legger til rette for og stimulerer til at barnehagelærere tar mastergradsutdanning. Det er for eksempel tilfeldig om mastergrad gir uttelling lønnsmessig eller ikke. Likeledes om den nyervervete kompetansen anerkjennes. Vårt inntrykk er at barnehagelærere som gjennomfører et mastergradsstudium er dels motivert ut fra et ønske om å utvikle seg som fagpersoner, dels er de drevet av en lojalitet til barna og til barnehagen: De vet at kompetanse er viktig, og at en faglig sterkere profesjon er avgjørende for at barnas stemme skal nå fram i støyen av alle som vil så mye med barnehagen.

Men hva skjer etter at barnehagelærere har gjennomført et mastergradsstudium? Selv om det er enighet om at kompetanse er viktig, foreligger det ikke kunnskap om hva barnehagelærere med master tilfører fagfeltet. For å få vite mer om dette, vil vi gjennomføre en undersøkelse blant barnehagelærere med mastergrad i barnehagepedagogikk (eller tilsvarende). Utdanningen kan være avsluttet nylig eller for inntil ti år siden. Vi oppfordrer alle som tilhører denne målgruppen til å ta kontakt med oss, så vil si sende dere et enkelt spørreskjema med noen ganske få spørsmål per e-post.

Vi ønsker finne ut hva barnehagelærere med masterutdanning selv mener tilfører barnehagen. Når de i ettertid tenker tilbake på utdanningen, hva var avgjørende for deres utvikling som fagpersoner? Vi vil også finne ut mer om hva barnehagelærere gjør etter at de har gjennomført et mastergradsstudium. Er de i samme type jobb, eller har de gått over i annen stilling? Hvis de er i samme stilling, utfører de oppgavene på en annen måte enn før?

Håper du tar kontakt hvis du tilhører målgruppen. Kjenner du en barnehagelærer med masterutdanning, tips vedkommende om undersøkelsen. Send en epost til en av oss, eller begge:


Bloggen Mestrer, mestrer ikke kan følges fra vår Facebook-side, HER.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar